Algemene voorwaarden​

ARTIKEL 0 |

Bedrijfsinformatie

BTW nummer
BE04 771 675 46

Adres
Satenrozen 3
2550 Kontich

ARTIKEL 1 |

Toepassingsgebied

1.1. Alle contractuele rechtsverhoudingen tussen de naamloze vennootschap All-Connects, met zetel gevestigd te B-2550 Kontich, Satenrozen 3 en met ondernemingsnummer BE0477.167.546, RPR Antwerpen (hierna genoemd: “All-Connects”) en de klant (hierna samen genoemd: “Partijen”), worden – behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door All-Connects – beheerst door huidige algemene voorwaarden.
1.2. De contractuele rechtsverhoudingen tussen All-Connects en de klant kunnen naar gelang het geval de vorm aannemen van onmiddellijk aflopende overeenkomsten, waaronder doch niet beperkt, koop-verkoopovereenkomsten, of overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, waaronder doch niet beperkt, dienstverlening, huur, ruil, ter beschikkingstelling, …
1.3. Tenzij in geval van schriftelijke andersluidende bevestiging door All-Connects, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige algemene voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door All-Connects.
1.4. De klant verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

ARTIKEL 2 |

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten

2.1. Offertes opgesteld door All-Connects, zijn steeds vrijblijvend, doch vervallen na verloop van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.
2.2. Een overeenkomst met All-Connects komt tot stand op één van volgende drie limitatieve wijzen:
° Wanneer de klant zijn onvoorwaardelijke bevestiging van de door All-Connects opgestelde offerte heeft gecommuniceerd aan All-Connects binnen de in artikel 2.1 gestelde termijn; of
° Wanneer er geen sprake is van een offerte, na de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door All-Connects; of
° Wanneer door All-Connects uitvoering gegeven wordt aan de bestelling geplaatst door de klant.
2.3. Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de zetel van All-Connects. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door All-Connects te worden aanvaard.
2.4. Elke overeenkomst met All-Connects wordt geacht te worden uitgevoerd op het adres van de zetel van All-Connects, zelfs indien All-Connects de betrokken diensten en/of producten elders levert.

ARTIKEL 3 |

Herroeping van de overeenkomst

3.1. De onmiddellijk aflopende overeenkomsten kunnen slechts herroepen worden mits de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van All-Connects dat zich de mogelijkheid voorbehoudt haar toestemming hiertoe te weigeren.

3.2. In geval van herroeping van de onmiddellijk aflopende overeenkomsten, is de klant in elk geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan All-Connects ten belope van 30% van het nog onbetaalde gedeelte van de volgens de offerte verschuldigde prijs, onverminderd het recht vergoeding te vorderen voor de door All-Connects daadwerkelijk geleden schade.
3.3. Voor overeenkomsten met opeenvolgende prestaties geldt, behoudens uitdoving door het verstrijken van de termijn, exclusief de opzegmogelijkheid zoals vermeld in artikel 4 van huidige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 |

Opzegging van de overeenkomst

4.1. Overeenkomsten met opeenvolgende prestaties die gesloten werden voor een bepaalde duur, kunnen niet voortijdig opgezegd worden. Na afloop van de bepaalde duurtijd worden deze overeen komsten stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de initiële duurtijd van de overeenkomst.

4.2. De stilzwijgend verlengde overeenkomsten met opeenvolgende prestaties kunnen wel voortijdig opgezegd worden door de klant of All-Connects, doch uitsluitend per aangetekende brief en mits in acht name van volgende opzegtermijnen:
° Een opzegtermijn van een (1) maand, voor overeenkomsten gesloten voor een bepaalde duur van een maand of meer;
° Een opzegtermijn gelijk aan de duurtijd van de overeenkomst, voor overeenkomsten gesloten voor een bepaalde duur van minder dan een maand.

4.3. Bij verbreking van overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, is de klant, onverminderd het bepaalde in artikel 4.4, een vergoeding verschuldigd aan All-Connects, gelijk aan 30% van het nog onbetaalde gedeelte van de resterende duurtijd van de betrokken overeenkomst.

4.4. De opzegging van de overeenkomst door de klant, geeft in geen geval recht op terugbetaling van de reeds betaalde sommen.
4.5. Bij de beëindiging van de overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, restitueert de klant aan All-Connects de ter beschikking gestelde goederen binnen de acht (8) dagen na de beëindiging van de overeenkomst. Indien de klant de producten niet inlevert binnen de gestelde termijn, wordt de overeenkomsten met opeenvolgende prestaties geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde periode als de initiële periode.

ARTIKEL 5 |

Levering

5.1. All-Connects voldoet, behoudens andersluidend beding, aan haar leveringsverplichting wanneer de bestelde producten en/of diensten ter beschikking van de klant worden gesteld op de zetel van All-Connects.

5.2 In geval All-Connects zich bijkomend verbindt de bestelde producten te bezorgen naar een door partijen overeengekomen plaats, gebeurt het vervoer op risico en voor rekening van de klant.
5.3 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden All-Connects slechts in die mate dat zij dient te pogen deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen.
5.4 Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in hoofde van All-Connects, in geen geval enig recht op weigering of herroeping van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.
5.5. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 6 |

Prijzen - abonnementen - huurprijzen

6.1. De op de offerte en de bestelbon vermelde prijzen zijn exclusief BTW, belastingen en bijhorende kosten (waaronder transpostkosten), die steeds ten laste van de klant zijn.

6.2. De prijzen vermeld op de offerte en de bestelbon, omvatten uitsluitend wat op voormelde documenten omschreven wordt. Indien de klant om bijkomende prestaties verzoekt (waaronder technische hulpverlening), die niet voorzien zijn in de offerte en bestelbon, zal dit bijkomend door All-Connects gefactureerde worden aan de klant.
6.3. De huurprijzen en abonnementsvergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd zonder verder formaliteiten, volgens volgende indexatieformule overeenkomstig artikel 57 van de wet van 30 maart 1976: P=P0 {0,2 + 0,8 (X1 : X0)} met:
° P = de herzieningsprijs
° P0 = de basisprijs
° X1 = de nationale referentie loonkosten voor Paritair Comité 200 van de maand december voorafgaand aan de herziening
° X0 = omvat dezelfde loonkosten van de maand december voorafgaand aan de offerte.

ARTIKEL 7 |

Betalingen

7.1. Behoudens andersluidende factuurvoorwaarden, zijn de gefactureerde bedragen opeisbaar op de factuurdatum en betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum van de betrokken factuur.

7.2. Betalingen gebeuren in principe bevrijdend door overschrijving via debetkaart of kredietkaart, of voor bedragen onder 3.000,00 euro in speciën. Betalingen in speciën gebeuren op het moment dat de gelden op de zetel van All-Connects overgemaakt worden. Alle andere betalingen gebeuren op het moment dat het volledig verschuldigd bedrag onherroepelijk op de bankrekening van All-Connects ontvangen werden.
7.3. Facturen kunnen enkel geldig geprotesteerd worden binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na factuurdatum, middels aangetekende brief houdende een gedetailleerde motivering.
7.4. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van twaalf procent (12%) per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 50,00 euro, onverminderd het recht van All- Connects om hogere schade te bewijzen. De eventuele gerechtelijke intresten en gerechtskosten zijn hie bij niet inbegrepen. Voor facturen onder de 25,00 euro excl. BTW wordt een toeslag van 10,00 euro in rekening gebracht voor de administratiekosten.
7.5. Ingeval een factuur op haar vervaldag niet betaald is, worden alle noch verschuldigde facturen op naam van dezelfde afnemer van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
7.6. In geval van laattijdige betaling, is All-Connects bovendien gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten. De leveringsdatum of -termijn wordt van rechtswege opgeschort. All- Connects is hoe dan ook pas gehouden tot levering na volledige betaling door de klant.

ARTIKEL 8 |

Klachten

8.1. De door All-Connects geleverde producten, dienen bij ontvangst nagekeken te worden door de klant. Onmiddellijk zichtbare gebreken dienen door de klant onmiddellijk te worden gemeld op de leveringsbon en binnen een termijn van achtenveertig (48) uur rechtstreeks aan All-Connects schriftelijk te worden meegedeeld.

8.2. De klant verbindt zich ertoe de producten onverwijld na de in ontvangst name te controleren volgens alle in de sector gebruikelijke procedures. Klachten met betrekking tot gebreken die na dit uitvoerig onderzoek waarneembaar worden, dienen per aangetekend schrijven aan All-Connects kenbaar te worden gemaakt binnen een periode van vijf (5) dagen na de in ontvangstname.
8.3. Klachten met betrekking tot één van de onder artikelen 9.1 of 9.2 van deze algemene voorwaarden vermelde hoedanigheden die buiten de in deze artikelen vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van All-Connects.
8.4. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken en die niet ressorteren onder de bepalingen van artikelen 9.1 tot 9.2 dienen door de klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van vijf (5) dagen, nadat de klant kennis heeft gekregen of redelijkerwijze kennis kon hebben gekregen, aan All-Connects te worden kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven.
8.5. Klachten met betrekking tot de levering of de conformiteit van de producten, schorsen de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet.

ARTIKEL 9 |

Aansprakelijkheid

9.1. All-Connects kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor schade die het gevolg is van haar opzettelijk fout, zware fout of bedrog.

9.2. All-Connects is niet aansprakelijk voor disfunctionaliteiten in de dienstverlening, storingen in het Volgsysteem en/ of een vermindering in kwaliteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens die door het Volgsysteem verzonden worden, wanneer die te wijten zijn aan:
– Providers, zoals (niet-limitatief): GSM-GPRS netwerken, satellietsignalen en internet;
– Het gebrekkig gebruik van het Volgsysteem door de klant;
– Gebreken ontstaan door een gebrekkige implementatie en/of instelling van het Volgsysteem op de Hardware, wanneer het Volgsysteem werd geïmplementeerd door de klant;
– Gebrekkige hardware waarop het Volgsysteem werd geïmplementeerd;
9.3. All-Connects is niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan externe invloeden, zoals niet limitatief: wettelijke of administratieve beslissingen, weersomstandigheden, brand, natuurrampen of invloeden veroorzaakt door slordigheid, een menselijke fout of overmacht.
9.4. Indien de aansprakelijkheid van All-Connects alsnog weerhouden kan worden, heeft All-Connects het recht om
– naar haar soevereine keuze – zich van elke gehoudenheid te ontdoen door het gebrekkig product te herstellen of te vervangen.

9.5. Indien de aansprakelijkheid van All-Connects alsnog weerhouden kan worden, dan is die aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal de som van de door All-Connects van de klant geïnde bedragen gedurende de afge lopen twaalf maanden in kader van de betrokken overeenkomst en in elk geval tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van All-Connects NV in ieder geval beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

ARTIKEL 10 |

Intellectuele rechten

10.1. De overeenkomst tussen All-Connects en de klant omvat geen overdracht van intellectuele rechten en knowhow van All-Connects aan de klant.

10.2. Aan de klant wordt met betrekking tot het gebruik van de software deel uitmakende van het Volgsysteem een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie toegekend.

ARTIKEL 11 |

Onwettig gebruik

ARTIKEL 11 | Onwettig gebruik indien de klant producten of diensten afgenomen bij All-Connects gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met het toepasslijk wettelijke kader, is de klant ertoe gehouden om, onverminderd de mogelijkheid voor All-Connects om de contracten met opeenvolgende prestaties in dergelijke omstandigheden lastens de klant te beëindigen en een gepaste schadevergoeding te vorderen, All-Connects te vrijwaren voor alle schade, verliezen en/of vorderingen van derden waarmee All-Connects, als gevolg van dit gebruik, geconfronteerd zou kunnen worden.

ARTIKEL 12 |

Overdracht van de overeenkomst

12.1. All-Connects is gerechtigd de huur- en dienstenovereenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen, mits mededeling aan de klant.

12.2. De klant is niet gerechtigd de huur- en dienstenovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord door All-Connects.

ARTIKEL 13 |

Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

13.1. In kader van een onmiddellijk aflopende overeenkomst gelden volgende bepalingen:

° Alle geleverde producten blijven eigendom van All-Connects tot op het moment van algehele betaling van alles wat All-Connects uit hoofde van de overeenkomst toekomt;
° Wanneer de klant in gebreke blijft te betalen, is All-Connects zowel ten opzichte van de klant als ten opzichte van enige derde, gerechtigd om haar eigendomsrecht te laten gelden en de teruggave van de producten te vorderen zonder hiervoor in rechte op te moeten treden.
° Elke minderwaarde van de producten evenals de gedane kosten worden door All-Connects in rekening gebracht.
13.2. In kader van en overeenkomsten met opeenvolgende prestaties blijven alle ter beschikking gestelde producten steeds eigendom van All-Connects.
13.3. Door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden, verleent de klant aan All-Connects een conventioneel algemeen pandrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen zoals die kunnen ontstaan uit hoofde van overeenkomsten tussen Partijen.

ARTIKEL 14 |

Divers

14.1. De nietigheid van één of meerdere clausules uit huidige algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie.

14.2. Dagen zijn kalenderdagen.
14.3. Elke mededeling moet per aangetekende brief gebeuren aan het adres vermeld in deze algemene voorwaarden en wordt geacht ontvangen te zijn:
° dezelfde dag: wanneer ze per drager worden bezorgd of wanneer ze per E-mail worden verzonden en de andere partij heeft de ontvangst bevestigd;
° twee dagen na de poststempel: wanneer ze aangetekend worden verzonden.

ARTIKEL 15 |

Privacy

De verwerking van de persoonsgegevens van klanten en andere contacten gebeurt overeenkomstig de privacyverk- laring van All-Connects welke beschikbaar is via https://assets.aversio.com/resources/resellers/2/160/143/files/Publi- catieblad-GDPR-Website-All- Connects-versie0-132019.pdf.

ARTIKEL 16 |

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1. Op geschillen die voortspruiten uit de overeenkomst tussen All-Connects en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

16.2. Voor geschillen die voortspruiten uit de overeenkomst tussen All-Connects en de klant, is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen.